Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον

ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.

16] καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντεςͺ

Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις,

καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός,

οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων.

17]  εἰπὲ οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ; ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;

18] γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπενͺ

Τί με πειράζετε, ὑποκριταί;

19] ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου.

οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.

 καὶ λέγει αὐτοῖςͺ

Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή;

21] λέγουσιν αὐτῷ, 'Καίσαρος.'

τότε λέγει αὐτοῖς,

Απόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι

καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ

22] καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν,...

πορευθέντες=πορευόμενοι

συμβούλιον = counsel

ὅπως = so that...παγιδεύω = entrap

 

 

 Ἡρῳδιάνοι = supporters of Herod

οἶδα =  know...Διδάσκαλος = teacher

διδάσκω = teach

μέλει + dat. = concern

πρόσωπον = face

δοῦναι inf.<< δίδωμι, give

κῆνσον = census, taxes.    

Caesar, 3rd decl: Καισαρͺ -οςͺ -ιͺ -α

πονηρία = worthlessness...

 

πειράζω = test, make trial

ἐπιδείκνυμι = show ...

νόμισμα = coin, currency...

προσήνεγκαν <-- προσ-φέρω

δηνάριος = denarius, a Roman coin

ἐπιγραφη=inscription

ἀπο-δίδωμι = give, repay