ἄλλος τε καὶ = especially, notably

          (ex. ἄλλοι τε σοφισταὶ καὶ Σόλων = ‘other sophists and (most) notably Solon’

καλός τε κἀγαθός  (< καὶ ἀγαθός) = lit. ‘fine and good’

οἷός τε ἐστι + infinitive  = be able (lit. ‘is such as to’)

λόγῳ (μὲν) ... ἔργῳ (δὲ)  = ‘in talk ... (but) in fact’ emphasizing contrast between words and actions.

 

Essential vocab:

ἀκόντια = javelins ~ spears

ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον = miss (+ gen.), be mistaken

ἐμ-πίπτω, -πεσοῦμαι, ἐνέπεσον = fall on

ἐξ-ελα-ύν-ω, -ελῶ, -ήλασα,  ‘drive out’  (Herodotos uses –ελάω)

ἐπ-ίστημι  = stand over (cf. ἀν-ίσταμαι = get up)

ἕλκω = pull, draw, drag

(κατα-) σφάζω = slaughter

ὄλλυμι, ὀλῶ, ὤλεσα, ὠλόμην =destroy (active) / perish (mid-passive)

χράομαι + dat. = use

παρα-γίγνομαι and  πάρ-ειμι = be present  ~ ἥκω,  ‘(have) arrive(d)’