C

O

N

J

U

G

A

T

I

O

N

present. active:

-ω,  -εις,  -ει

-ομεν,  -ετε,  -ουσι

infinitive=ειν

mid/passive:

-ομαι, -ε[σα]ι, -εται,

-ομεθα,  -εσθε,  -ονται

infinitive=εσθαι

future = pres.stem + s +pres.endings

 

π,  β,  φ + ς = ψ

τ,  δ,  θ + ς = ς

γ,  κ,  χ+ ς = ξ

1st aorist act. =augment +aor. stem +.-σα, -σας, -σε,  ....σαμεν,  -σατε,  σαν

1st aor. mid. ..σαμην,  -σασο [=σω]..-σατο...-σαμεθα,  -σασθε,  -σαντο....(-s- lost after -lmnr-) infinitive=σαι, -σασθαι

2nd aor. =augment +aor. stem +-ον,  -ες,  -ε ...-ομεν,  -ετε,  -ον

2nd aor. mid. ...-ομην,  -εσο [=ου] ετο...ομεθα, ..-εσθε,  -οντο inf.=ειν/ εσθαι

Imperfect

 

=augment

 

+ pres.stem

 

+ 2nd aor. endings

 

 

 

Aorist Passive:

 

-θην, -θης, -θη

 

-θημεν, -θητε,

 -θησαν

-u-stems

λύω...

κελεύω

ἀκούω

λύομαι

 

λύσω,  λύσομαι

ἔλυσα,  ἐλυσάμην

ἤκουσα,  ἠκουσάμην

 

ἔλυον,  ἐλυόμην

ἤκουον,  ἠκουόμην

ἐλύθην

 

ἠκούσθην

labial, -b-p-φ

γράφω

λείπω

γράφομαι

γράψω,  γράψομαι

λείψω

ἔγραψα,  ἐγραψάμην

ἔλιπον

ἔγραφον,  ἐγραφόμην

ἔλειπον

ἐγράφην

 

ἐλείφθην

dental, τ, δ, θ, ζ

πείθω

πάσχω [<παθ]

νομίζω

πείθομαι

πείσω

πεισομαι

νομιῶ

ἔπεισα

ἐνόμισα

ἔπαθον

ἔπειθον

ἔπασχον

ἐνόμιζον

ἐπείσθην

velar, γ, κ, χ

ἄγω

πράττω

δέχομαι

ἄξω

δέξομαι

πράξω

ἐδεξάμην

ἔπραξα

ἤγαγον

ἦγον

ἐδεχόμην

ἔπραττον

ἤχθην

 

ἐπράχθην

-αν-

λαμβάνω

μανθάνω

λαμβάνομαι

λήψομαι

μαθήσομαι

 

ἔλαβον

ἔμαθον

ἐλάμβανον

ἐμάνθανον

ἐλήφθην

-σκ-

ἀπο-θνῄσκω

γι-γνώσκω

 

ἀποθανοῦμαι

γνώσομαι

 

ἀπέθανον

ἔγνων

απέθνῃσκον

ἐγίγνωσκον

 

ἐγνώσθην

contract: a, e, or -o- + o/e

τιμάω

ὁράω

φιλέω

δηλόω

τιμῶμαι

φιλοῦμαι

τιμήσω

ὄψομαι

φιλήσω

δηλώσω

ἐτίμησα

ἐφίλησα

ἐδήλωσα

εἶδον

ἐτίμων [<α-ον]

ἑώρων (irreg.)

ἐφίλουν

ἐδήλουν

ἐτιμήθην

 

ὤφθην

ἐφιλήθην

ἐδηλώθην

-μι verbs... pres. endings:

-μι, -ς,  -σι.. -μεν,  -τε,  -[α]σι

ἵστημι

τίθημι, τίθεμεν

δίδωμι

τίθεμαι

δίδομαι

στήσω

θήσω

δώσω

ἔστησα (transitive)

ἔστην,  ἔσταμεν

ἔθηκα,  ἔθεμεν

ἔδωκα,  ἔδομεν

ἵστην

ἐτίθην

ἐδίδουν

 

ἐστάθην

ἐτέθην

ἐδόθην